CURRICULUM di Gabriele Manca - d'A. d'A. project associati di arch. D. De Rinaldis e arch. G. Manca